درباره ما قوانین گروه های من
استان
شهرستان
همه
لیست گزارش‌ها و مصوبات کابینه های مشورتی مردمی کشور:
# عنوان ارسال کننده استان/شهرستان تاریخ
1 جلسه با اعضاء کابینه مشورتی شهرستان اراک حمیدرضا عبدی استان مركزی 1402-03-23
2 جلسه مدیران کابینه مشورتی استان مرکزی حمیدرضا عبدی استان مركزی 1402-03-23
3 جلسه شورای معاونین و مدیران کابینه مشورتی استان حمیدرضا عبدی استان مركزی 1401-12-04
4 گزارش عملکرد کابینه مشورتی استان مرکزی حمیدرضا عبدی استان مركزی 1401-10-03
5 گزارش عملکرد کابینه مشورتی استان مرکزی حمیدرضا عبدی استان مركزی 1401-10-03
6 گزارش عملکرد کابینه مشورتی استان مرکزی حمیدرضا عبدی استان مركزی 1401-10-03
7 گزارش عملکرد کابینه مشورتی استان مرکزی حمیدرضا عبدی استان مركزی 1401-10-03
8 گزارش عملکرد کابینه مشورتی استان مرکزی حمیدرضا عبدی استان مركزی 1401-10-03
9 گزارش عملکرد کابینه مشورتی استان مرکزی حمیدرضا عبدی استان مركزی 1401-10-03
10 گزارش عملکرد کابینه مشورتی استان مرکزی بخش اول حمیدرضا عبدی استان مركزی 1401-10-03
11 سخنرانی ریاست کابینه مشورتی استان مرکزی حمیدرضا عبدی استان مركزی 1401-10-03
12 جلسه کابینه مشورتی شهر قورچی باشی حمیدرضا عبدی استان مركزی 1401-09-30
13 جلسه توجیهی کابینه مشورتی استان استان حمیدرضا عبدی استان مركزی 1401-05-31
14 سلسله نشست با نهاد رهبری در دانشگاههای استان مرکزی حمیدرضا عبدی استان مركزی 1401-04-29
15 جلسه کارگروه آموزش ،پرورش کابینه مشورتی شهرستان شازند حمیدرضا عبدی استان مركزی 1401-04-29

پشتیبانی/پاسخگویی
جبهه مردمی گام دوم انقلاب