درباره ما قوانین گروه های من

قوانین

هیچ محدودیتی جز
عشق به وطن و هموطن، و ساختارمندی برای عضویت و فعالیت در این مجموعه مردمی وجود ندارد.
تراز فعالیت های این مجموعه مردمی جذب حداکثری با شاخص بیانیه گام دوم انقلاب و مدل سازی الگوی متعالی است و هرگونه فعالیت جناحی، حزبی سهم خواهانه در این مجموعه جایگاهی ندارد و سرلوحه مان کمک به اقشار مختلف مردم و مشارکت های مردمی در حکمرانی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متناسب منویات رهبر فرزانه انقلاب در این موارد است. 

پشتیبانی/پاسخگویی
جبهه مردمی گام دوم انقلاب